Privacyverklaring Rauwerda advocaten

Rauwerda Advocaten (hierna te noemen “wij”, “ons” of “onze”), gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8620120, is een organisatie die bewust met uw privacy omgaat. Wij zijn in het kader van de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens (hierna ook genoemd “gegevens”) van (aspirant) cliënten en wie zij wettelijk vertegenwoordigen, (hierna te noemen “u”, “uw” of “uwe”) zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het doel van deze privacyverklaring is u inzage te geven in onze verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten in dit kader.

Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via:

E-mail: info@rauwerda-advocaten.nl

Telefoon : 058- 299 11 31

Onderwerpen:

• Persoonsgegevens die verwerkt worden
• Verwerkingsdoel en grondslag voor
• verwerking
• Beveiliging
• Internationale overdraging
• Bewaartermijn
• Uw rechten
• Andere websites
• Voorbehoud wijzigingen

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (of toegang tot verleent). Wij kunnen uw persoonsgegevens ook aanvullen met gegevens uit openbare bronnen zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of het Kadaster.

Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën van persoonsgegevens welke verwerkt kunnen worden:

• Naam
• Adres
• Geboortedatum
• Nationaliteit
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Burgerservicenummer (BSN)
• Financiële gegevens
• Notariële aktes

Wij verwerken bijzondere categorieën van persoonsgegevens of persoonsgegevens van strafrechtelijke aard, zoals bedoeld in de AVG.

Verwerkingsdoel en grondslag voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

• De uitvoering van een overeenkomst of om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
• Een gerechtvaardigd belang
• Uw toestemming
• Het voldoen aan een wettelijke
• verplichting

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming als dit nodig is voor de uitvoering van met u afgesproken diensten.

Uw persoonsgegevens worden door ons niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming.

Beveiliging

Wij nemen de beveiliging van uw persoons-gegevens serieus en heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Internationale overdraging

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen en onderhouden op informatiesystemen die zich buiten Nederland of de EU bevinden. Dit zal altijd geschieden in zorgvuldige overeenstemming met de AVG.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren,
worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

Uw rechten

Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, als u uw persoonsgegevens wilt wijzigingen of geheel of gedeeltelijk verwijderen, of als u uw persoonsgegevens wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u ons daar om verzoeken. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van uw persoonsgegevens.

Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet in overstemming met de AVG zijn verwerkt en u heeft hierover een geschil met de verwerkingsverantwoordelijke dan kunt u zich voor bemiddeling wenden tot de toezichthouder op het gebied van persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

De toezichthouder informeert u over de voortgang
en uitkomst van uw klacht.

De website rauwerda-advocaten.nl bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze websites dus als u een link naar een andere website volgt, dient u kennis te nemen van de privacyverklaring van die website. Wij raden u aan elke privacyverklaring van andere websites goed te bekijken alvorens persoonsgegevens te verstrekken.

Voorbehoud wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Aanpassingen van deze privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op de website rauwerda-advocaten.nl.