ALGEMENE VOORWAARDEN RAUWERDA ADVOCATEN

Rauwerda Advocaten (KvK 78620120) is een eenmanszaak die voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.

  1. Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zal Rauwerda Advocaten en de personen die de werkzaamheden uitvoeren zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Rauwerda Advocaten is te allen tijde gerechtigd om de personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Dit geldt ook in de gevallen waarbij een opdracht is verleend met het oogmerk die door een specifieke persoon te laten uitvoeren. In geen geval kan de cliënt een ander dan Rauwerda Advocaten tot nakoming van de overeengekomen werkzaamheden aanspreken.
  2. De werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd, vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende basisuurtarief, tenzij anders overeengekomen. Bij het uurtarief wordt rekening gehouden met de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, met het financiële belang en de mate van spoedeisendheid, alsmede met de draagkracht van de opdrachtgever. Het basisuurtarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd aan de hand van de inflatiecijfers. Het honorarium wordt verhoogd met de BTW alsmede met 6% kantoorkosten, reiskosten en de kosten van derden (verschotten, zoals griffierechten en deurwaarderskosten).
  3. Rauwerda Advocaten is gerechtigd om aan de cliënt een voorschot in rekening te brengen. Eerst na ontvangst van het voorschot zal Rauwerda Advocaten met de werkzaamheden hoeven te beginnen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.
  4. Rauwerda Advocaten brengt haar werkzaamheden periodiek – per maand – in rekening alsmede na het afsluiten van de betreffende zaak. De door Rauwerda Advocaten te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen na verzending te worden voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is en Rauwerda Advocaten aanspraak kan maken op vergoeding van de wettelijke rente. Eventuele bezwaren met betrekking tot de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Rauwerda Advocaten kenbaar worden gemaakt.
  5. Rauwerda Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die ruimschoots voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Iedere aansprakelijkheid van Rauwerda Advocaten is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat Rauwerda Advocaten ingevolgde de betreffende polisvoorwaarden draagt. Op verzoek kunnen nadere inlichtingen worden verkregen omtrent de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Rauwerda Advocaten. Indien en voor zover geen uitkering krachtens een aansprakelijkheidsverzekering plaats vindt, om welke reden ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van het door Rauwerda Advocaten in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak, met een maximum van € 10.000,-.
  6. Alle aanspraken van opdrachtgevers wegens tekortschieten van de zijde van Rauwerda Advocaten, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Rauwerda Advocaten binnen 2 maanden nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
  7. Rauwerda Advocaten is bevoegd om namens de opdrachtgever overeenkomsten met hulppersonen te sluiten. Bij de keuze van door Rauwerda Advocaten in te schakelen hulppersonen (zoals deurwaarders, koeriers et cetera), zal de nodige zorgvuldigheid worden betracht. Rauwerda Advocaten is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
  8. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van Rauwerda Advocaten, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij een opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust, inclusief vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.
  9. De rechtsverhouding tussen Rauwerda Advocaten en haar opdrachtgevers wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen ter zake van of in verband met die rechtsverhouding zullen in eerste instantie uitsluitend door de bevoegde rechter te Leeuwarden worden berecht.